GP 2009 & EPS 2nd round @ zvevegem - automodelisme